Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 22 czerwca 2017 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI/2017 z XXXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 maja 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2016 rok:
    1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 rok;
    2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2016 rok;
    3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
    4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
    5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2016 rok;
    6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
    7) Wystąpienia klubowe, dyskusja;
    8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2016 r.
    9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania polegającego na wyznaczeniu miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej – ul. Knosały w Radzionkowie.
13. Rozpatrzenie   projektu   uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2017 roku.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.