Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 3 sierpnia 2017 roku o godzinie 15:30

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie    Protokołu   Nr   XXXVII/2017 z XXXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 22 czerwca 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Miasta   Radzionków   z  dnia  25  maja  2016 r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania majątku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Radzionkowie.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji.

 


        Przewodniczący Rady

           /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.