PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 7 WRZEŚNIA 2017 ROKU (CZWARTEK – godzina 14.00)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVIII/2017 z XXXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 3 sierpnia 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017r.
8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzionków.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie i Gimnazjum nr 2 w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Radzionków dotyczącego usuwania z przestrzeni publicznej pomników upamiętniających postać gen. Jerzego Ziętka.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Radzionków o zagrożeniu związanym z nielegalnymi wysypiskami odpadów szkodliwych dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego.
30. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
31. Sprawy bieżące.
32. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.