Porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 5 października 2017 roku o godzinie 14:00
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie    Protokołu   Nr   XXXIX/2017   z   XXXIX  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 7 września 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności MOSiR w Radzionkowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia   umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia   umowy  dzierżawy  na czas nieoznaczony .
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/317/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie sesji.


        Przewodniczący Rady
                   /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.