W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenia jej przed zamarznięciem, a w szczególności o:

- odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych  itp.,
- ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
- zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),
- utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,                  
- oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych w pasie drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego nie zabezpieczenia przed okresem zimowym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.  

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.