PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 8 LISTOPADA 2017 ROKU (ŚRODA – godzina 14.00)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wykład Pana prof. zw. dr. hab. Bogdana Dembińskiego pt.: „Kilka uwag o samorządności”.
4. Wręczenie Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.


5. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie Protokołu Nr XL/2017 z XL sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 5 października 2017 roku.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie z działań prowadzonych przez gminę w zakresie likwidacji niskiej emisji.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z konwersją danych do systemu zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT – konkurs.
14. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2018 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.