Porządek obrad XLII Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 listopada 2017 roku, czwartek godzina 14:00.     

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie    Protokołu    Nr   XLI/2017   z   XLI  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 8 listopada 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2018.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2018.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2017-2022 dla Gminy Radzionków (druk R-366).  
13. Rozpatrzenie   projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki  w  sporcie  we  współzawodnictwie  krajowym  lub  międzynarodowym.
21. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nagród  za  wysokie  wyniki  sportowe.
22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie sesji.


      Przewodniczący Rady 
 /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł 
        
        

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.