Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 grudnia 2017 roku, czwartek godzina 14:00.     

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XLII/2017 z XLII  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 30 listopada 2017 roku.
6. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/2017 z XLIII  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 13 grudnia 2017 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2018.
12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2018 roku.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady 
 /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

        

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.