Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków przypomina, iż mieszkańcy posiadający na swoich posesjach wyroby zawierające azbest są zobowiązani do złożenia Burmistrzowi Miasta Radzionków informacji o ww. wyrobach, w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Obecnie obowiązujący Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków (inwentaryzacja na str. 23-27) można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków.


Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zakłada oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032.
W przypadku posiadania informacji na temat występujących wyrobów azbestowych na terenie Gminy, które nie są umieszczone w inwentaryzacji, prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem tel. 032/388-71-59.
Powyższa informacja ułatwi na dotarcie do osób, posiadających na swoich posesjach wyroby azbestowe i zaoferowanie im pomocy finansowej w bezpiecznym ich usunięciu.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.