PORZĄDEK OBRAD XLV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 STYCZNIA 2018 ROKU (CZWARTEK – godzina 14.00)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2017 z XLIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 grudnia 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radzionkowie.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowana nieruchomości przyległej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/319/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.