Projekt pn. „TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków” prowadzony jest przez Gminę Radzionków przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.


Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji dla 114 uczniów (w tym 74 dziewczyn) wraz z nauczycielami (w tym 6 kobiet) z dwóch radzionkowskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Lompy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, poprzez:
a) doposażenie szkół, w tym pracowni przyrodniczych w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
b) zapewnienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje kluczowe, w tym opartych na metodzie eksperymentu,
c) zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz
d) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
Projekt będzie prowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Treści programowe, np. doradztwo zawodowe, obejmą niwelowanie różnic ze względu na płeć pokazując zawody w rolach kobiet i mężczyzn. Zajęcia z doradcą edukacyjno – zawodowym pokażą dzieciom możliwy rozwój i wskażą kierunki rozwoju, a to wpłynie na nie powiela negatywnych wzorców wynoszonych ze środowiska. Projekt obejmuje między innymi takie działania, jak:
1. Promowanie w szkołach zachowań proekologicznych poprzez realizację zajęć terenowych; realizację zajęć o tematyce ekologicznej – przyroda i geografia;
2. Zakup pomocy dydaktycznych, np. walizka ekobadacza.

Projekt ma pozytywny wpływ na zapobieganie dyskryminacji. Obejmie uczniów zagrożonych dyskryminacją, tj. niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z Zespołem Aspergera, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (Zespół Aspergera, autyzm, upośledzenie umysłowe – lekkie), z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia rozwojowe.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00