Na podstawie art. 39 ust. 6A ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2222 z późn. zm.) informujemy, że przygotowywane są inwestycje: przebudowa ul. Gajdasa, budowa łącznika ul. Skotnickiej z ul. Lotników oraz budowa przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej do ul. Nieznanego Żołnierza.

W ramach realizacji ww. inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych tych ulic, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony będzie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7-7f ustawy.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b ustawy.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00