Porządek obrad VI sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek,  28 marca 2019 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 lutego 2019 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2019 roku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie sesji.


                                                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl