W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miasta Radzionków
z wnioskiem o dokonanie naboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach  – 3 ławników,
- do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, informuje się, iż nieprzekraczalny terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego upływa dnia 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po terminie 30 czerwca 2019 r., pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów.

Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Radzionkowa.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia przez  stowarzyszenie,  organizację społeczną lub zawodową (rejestrową).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie,  inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).
 
Zgłoszenie przez obywateli.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego  oraz koszty zdjęć  - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego wydaniem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Wzór karty zgłoszenia

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Miasta Radzionków
w pokojach nr 4, 6 i 7.
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach:
www.gov.pl/sprawiedliwosc
Katalogu usług - Procedura: Wybór ławników sądowych

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Kościuszki 15;
Tel.: (32) 338-00-16;
strona internetowa: www.gliwice.so.gov.pl  Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą pod adresem:
Rada Miasta Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków
(zgłoszenie musi wpłynąć do dnia 30 czerwca 2019 roku)

lub składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42
pokój nr 4 – Wydział Organizacyjny Biuro Obsługi Klienta,
w godzinach pracy Urzędu Miasta Radzionków, tj.:

poniedziałek, wtorek, czwartek – 7.00-15.00;
środa – 7.00-17.00;
piątek – 7.00-13.00.

Informacje i wyjaśnienia dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta Radzionków, w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 6 lub 7, albo  telefonicznie pod numerem (32) 388-71-10,  (32)388-71-12.

KARTA ZGŁOSZENIA

LISTA OSÓB ZGŁOSZENIA KANDYDATA

OŚWIADCZENIE PRZESTĘPSTWO

OŚWIADCZENIE WŁADZA RODZICIELSKA

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl