Porządek obrad XIV Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek – godzina 12.00)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Piotr Tobór i Pan Dawid Tomczyk).
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XIII/2019  z  XIII  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu  28 listopada 2019 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029 (druk R-149).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok (druk R-150).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2029 (druk R-136). 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020 (druk R-135).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów (druk R-153).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  (druk R-154).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (druk R-151).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków (druk R-152).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2020 roku (druk R-148).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radzionków (druk R-147).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa w sprawie nadania nazwy Policjantów Śląskich nowo wybudowanej drodze pomiędzy ulicą Knosały a ulicą Długą w Radzionkowie (druk R-155).
18. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk R-156).
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl