Zapraszamy na dzień otwarty w Zespole Szkół w Radzionkowie już 22 marca w godzinach 16:00-18:00. Szczególnie zachęcam do odwiedzin rodziców uczniów zainteresowanych działalnością: szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły przysposabiającej do pracy. W czasie dnia otwartego będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjno – terapeutyczną placówki, zwiedzenia szkoły, uczestniczenia w zajęciach otwartych, porozmawiania z dyrektorem szkoły, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutami m.in. SI, Biofeedback.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacyjny do szkoły. Rekrutacja dotyczy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Szkoła zaprasza również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum oraz szkole zawodowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się realizując podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Edukacja przebiega w oparciu o przygotowany dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwe jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:
 zajęcia rewalidacyjne,
 zajęcia korygujące wady mowy,
 zajęcia korekcji wad postawy,
 zajęcia sportowe, w tym na basenie, kręgielni,
 integrację sensoryczną (SI),
 terapię biofeedback,
 zajęcia kształtujące kreatywność,
 uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
 zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.


Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.