PUPPowiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki finansowe dla osób bezrobotnych z przeznaczeniem na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej.

W sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Grupę docelową projektu stanową osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, w tym w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby bezrobotne wykazujące cechy przedsiębiorcze zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawcy zamierzający zatrudnić osoby bezrobotne w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą składać wnioski na ww. formy wsparcia.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, planujące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie bonu
na zasiedlenie. W dalszym ciągu PUP dysponuje środkami na organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

Wszystkie powyższe formy są finansowane w ramach pozyskanych przez Urząd środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych z Funduszu Pracy.   

Szczegółowe informacje dostępne są w tut. Urzędzie w pok. nr 1 lub pod nr tel. 32 285 50 38 wew. 134 (dotacje, refundacje), w pok. nr 110 lub pod nr tel. 32 285 50 38 wew. 142/143 (staże, prace interwencyjne) oraz w pok. 114 tel. 32 285 50 38 w.125 (bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe).

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.