XIII sesjaPorządek obrad XIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 września 2015 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
        
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XII/2015 z XII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu położonej w Radzionkowie w rejonie ul. Gwarków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2017.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2016-2019.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy bieżące.

18. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.