XV sesja RMRPorządek obrad XV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 listopada 2015 roku, w czwartek o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
    
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 października 2015 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Informacja na temat przekształcenia ZGK w Radzionkowie w spółkę prawa handlowego.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2016.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2016.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2016 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

19. Sprawy bieżące.

20. Zamknięcie sesji.

                                Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.