Z dniem 31 grudnia 2015 r. zakończył swoją działalność gminny zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) który dostarczał wodę i odbierał ścieki od mieszkańców Radzionkowa.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku dostawą wody do mieszkańców i odbiorem ścieków zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Nowa spółka wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki istniejącego do końca 2015 roku zakładu. Decyzja o takim przekształceniu została podjęta przez Radę Miasta w czerwcu br. Siedzibą spółki jest budynek przy ul. Kużaja 17 (dotychczasowy budynek ZGK). Likwidacja zakładu budżetowego i utworzenie w jego miejsce spółki prawa handlowego ma na celu poprawę funkcjonowania usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków, a także wzrost sprawności podmiotu komunalnego jako instytucji. Rozszerzony zostanie możliwy katalog usług świadczonych przez spółkę w porównaniu do możliwości zakładu budżetowego.


Przekształcenie przyczyni się do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku. Zaistnieje sytuacja pozwalająca na rozszerzenie zakresu działalności poza teren gminy oraz poza sferę użyteczności publicznej, gdyż zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej „działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie zakładu budżetowego”.


Brak osobowości prawnej powodował, że zakład budżetowy był "ułomnym" podmiotem gospodarczym. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę spowoduje, że powstały nowy podmiot uzyska osobowość prawną, co z kolei stworzy między innymi możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, w tym środków pomocowych.


Ewentualne zadłużenie spółki nie wpłynie za zadłużenie budżetu Gminy. Zadłużenie zakładu budżetowego natomiast obciąża budżet gminy.
Istotną różnicą pomiędzy spółką, a zakładem budżetowym jest możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej. Zakład budżetowy nie może samodzielnie decydować nawet o najdrobniejszych inwestycjach (w przeciwnym razie stanowi to naruszenie prawa). Spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki inwestowania i może wygospodarować na ten cel dodatkowe środki. Jednocześnie gmina nie pozbawia się możliwości współdecydowania o inwestycjach.


Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje w perspektywie kilkuletniej, poprawę jakości i standardów usług komunalnych świadczonych dla mieszkańców Miasta Radzionków.
Ponadto informujemy, że dotychczasowe dane teleadresowe oraz numery rachunku bankowego pozostają bez zmian.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.