Rewitalizacj

 

ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów

www.tpsob.sibg.org.pl

 

Skład zarządu:

Eugeniusz Wycisło - przewodniczący
Wiesław Włoch - I wiceprzewodniczący
Aleksandra Radołowicz Nieradzik - członek zarządu
Andrzej Kamiński - członek zarządu
Patryk Bubła - skarbnik
Anna Ilczek - sekretarz

 

Cele statutowe:

Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz utworzenia, utrzymania i rozwoju regionalnego Śląskiego OGrodu Botanicznego; promowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska; uświadamianie społeczeństwu roli edukacyjnej i popularyzacyjnej ogrodów botanicznych oraz znaczenie roślinności w ograniczeniu zanieczyszczeń komunalnych i przemysowych przez:

  1. Działanie na rzecz utworzenia, utrzymania i rozmowu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
  2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu utworzenia Ogrodu i wspierania działalności członków Towarzystwa.
  3. Prowadzenie współpracy naukowej i edukacyjnej na obszarze Śląska, kraju i poza jego granicami.
  4. Popularyzację wiedzy botanicznej i ogrodniczej przez organizację szkoleń, odczytów, konferencji, itp.
  5. Popularyzację wiedzy o działalności i osiągnieciach członków Towarzystwa.
  6. Pełnienie funkcji doradczo-opiniodawczej wobec działań członków Towarzystwa.
  7. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze oraz wspieranie wspólnych inicjatyw.