Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska dotyczy:

 • przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt,
 • jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami,
 • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Termin:

Termin złożenia sprawozdania opłatowego i wniesienia opłaty do urzędu marszałkowskiego mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Uwaga: dla okresów od II półrocza 2008 r. do II półrocza 2012 r. obowiązuje system półroczny, zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami.

Opłaty wnosisz gdy:

 • wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek paliw, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
 • wprowadzasz ścieki nie do kanalizacji lecz do wód lub odprowadzasz ścieki do rzeki czy rowu melioracyjnego (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • pobierasz wodę z własnych ujęć (wody podziemne, powierzchniowe). Nie wnosisz opłat za wodę kupowaną od dostawców,
 • składujesz odpady (mając podpisaną umowę z odpowiednimi przedsiębiorstwami, przekazujesz im obowiązek rozliczeń z urzędem marszałkowskim),
 • masz samochód służbowy lub inny pojazd mechaniczny wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ogrzewasz siedzibę przy użyciu własnego kotła C.O.

Wysokość opłat zależy od:

 • Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • Ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia,
 • Ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju,
 • Temperatury, w przypadku odprowadzania wód chłodniczych,
 • Wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe),
 • Rodzaju substancji zawartych w ściekach oraz ich ilości,
 • Ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Pozostałe ważne informacje:

 • Jako korzystający ze środowiska ustalasz we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosisz ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
 • Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II półrocza 2008 do II półrocza 2012).
 • Od 1 stycznia 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.
 • Niezależnie od wyliczonej kwoty masz obowiązek przesłania formularzy z naliczonych opłat w odpowiednim terminie do Marszałka Województwa. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazujesz informację o wyliczonej kwocie.
 • Obowiązek ponoszenia opłat ciąży na wszystkich jednostkach organizacyjnych, bez względu na to, czy ustawa o ochronie środowiska nakłada na nie obowiązek posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji.
 • Podmiotem obowiązanym do zapłaty jest podmiot faktycznie korzystający ze środowiska, niezależnie od tego, czyją własnością są urządzenia służące do tego korzystania.

Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Opracował: Eugeniusz Tomanek

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.