Przedmiotem projektu jest rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów doliny rzeki Szarlejki o łącznej powierzchni ok. 80 ha.

Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie środkowemu odcinkowi doliny rzeki funkcji przyrodniczych poprzez rekultywację doliny rzeki oraz terenów przyległych znajdujących się w zlewni Szarlejki. Zadaniem inwestycji jest przywrócenie dolinie Szarlejki istotnego znaczenia przyrodniczego oraz zwiększenie jej roli w kształtowaniu warunków życia mieszkańców i poprawy wizerunku regionu.

Celem pośrednim projektu jest  stworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu dla dobra współczesnych i przyszłych pokoleń, kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu oraz propagowanie informacji na temat sposobów zachowania bioróżnorodności dolin rzecznych.

 

Wartość inwestycji: 4.693.000,06 zł
Dofinansowanie: 3.989.050,05 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.