Czyste PowietrzeW Urzędzie Miasta Radzionków funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy Radzionkowa mogą uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie:

 • udzielania kompleksowych informacji o programie „Czyste Powietrze” (w tym o warunkach uczestnictwa, obowiązujących procedurach oraz wymaganiach dla urządzeń i materiałów),
 • przygotowania kompletnych wniosków o dofinansowanie,
 • konsultacji na każdym etapie prowadzenia inwestycji objętych dofinansowaniem,
 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania (w tym przygotowaniu kompletnych wniosków o płatność).

Punkt zlokalizowany jest w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie-Rojcy, pokój nr 8, telefony kontaktowe: 32 388 71 59, 32 388 71 77

Godziny pracy punktu:

 • środy w godzinach 12.00-17.00
 • piątki w godzinach 8.00-13.00

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny celem rezerwacji terminu. Poza ww. dniami i godzinami podstawowych informacji o programie "Czyste Powietrze" udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska (pokój nr 7)

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" funkcjonuje na podstawie porozumienia z dnia 7 lipca 2021 r. (z późniejszymi aneksami) zawartego pomiędzy Gminą Radzionków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w ramach programu:

 • wymiana nieekologicznego, tj. niespełniającego obowiązujących norm energetyczno-emisyjnych źródła ciepła na paliwo stałe - na ekologiczne, nowoczesne źródło ciepła dopuszczone w regulaminie programu (w tym zakup urządzenia grzewczego z niezbędnym oprzyrządowaniem wraz z usługą montażową)
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna - w ramach wymiany źródła ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dokumentacja (w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Przewidziane w programie formy wsparcia finansowego:

 • zwrot poniesionych kosztów - podstawowa forma dofinansowania, w której beneficjent otrzymuje wypłatę dotacji na swój rachunek bankowy po okazaniu zapłaconych faktur na urządzenia, materiały i usługi objęte dofinansowaniem
 • prefinansowanie - wypłata części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z programem
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank wraz z Bankami Spółdzielczymi

W zależności od dochodów wnioskodawcy program „Czyste Powietrze” wyróżnia trzy grupy beneficjentów - kwalifikacja do poszczególnej grupy determinuje maksymalną wysokość dofinansowania:

 • poziom podstawowy (zwrot 40-55% kosztów kwalifikowanych netto)
  maksymalny roczny dochód beneficjenta (jako podstawa obliczenia podatku dochodowego) może wynosć 135.000 zł
 • poziom podwyższony (zwrot bądź prefinansowanie 70-80% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2651 zł
 • poziom najwyższy (zwrot bądź prefinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1526 zł

 Poziomy dotacji

Maksymalne poziomy dotacji

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Radzionków na dzień 31.03.2024 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 694 szt.
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 607 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 498 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji: 5.272.902,34 zł 

Więcej informacji o programie i korzyściach z udziału w nim znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Logotypy programu

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl