pies i kot2Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 • Osoby będące właścicielami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki, a w szczególności dozoru nad nimi, jeżeli zwierzę znajduje się na terenie niezabezpieczonej nieruchomości, z której zwierze może się samodzielnie wydostać.
 • Na tereny użytku miejskie psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a psy rasy uznawanej za agresywną dodatkowo z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.
 • Zabrania się wprowadzania psów na teren boisk, placów zabaw, piaskownic i innych miejsc służących do zabawy dzieci, a także placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
 • Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.
 • Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego i umieszczenie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
 • Gmina finansuje zakup specjalnych przeznaczonych na psie „kupy” worków, które znajdują się w dystrybutorach specjalnych koszy Można się w nie również zaopatrzyć w następujących punktach: Straż Miejska, ul. Męczenników Oświęcimia 43, Sklep „Cztery pory roku”, ul. Męczenników Oświęcimia 48, Przychodnia weterynaryjna „Pro Animal” ul. Szymały 9a, Sklep Art. Przemysłowe i Naprawa RTV, ul. św. Wojciecha 93, Filia Miejska Biblioteki Publicznej, ul. Knosały 61a, Administracja SM „Nasz Dom”, ul. Knosały 61a, Urząd Miasta, Referat Ochrony Środowiska, ul. Kużaja 17, Księgarnia „Rojca”, ul. Gwarków 55, Administracja SM „Nasz Dom” ul. Nałkowskiej 1e/3a.

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na obowiązki, jakie biorą na siebie osoby decydujące się na posiadanie zwierząt domowych. Polegają one na zapewnieniu im pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, z dostępem do światła dziennego, jak również  zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody.

Program opieki nad zwierzętami

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt, a więc ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz zapewnienie im dalszej opieki. Wyłapywane bezdomne psy są przewożone bezpośrednio do schroniska, natomiast dziko żyjące koty po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji bądź kastracji wracają do miejsc macierzystych bądź trafiają do adopcji. W przypadku, gdy zostaje wyłapane zwierzę mające właściciela można je odebrać w schronisku w terminie 14 dni od dnia wyłapania. Po upływie tego terminu, jeżeli nie zgłosi się właściciel zwierzę pozostaje w dyspozycji schroniska na zasadach obowiązujących w schronisku.

W ramach w/w programu Gmina prowadzi i finansuje również usypianie ślepych miotów zwierząt.

Pamiętaj

Osoba, która zauważy porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się znęcania nad zwierzętami

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia,
 • używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból,
 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi,
 • używanie uprzęży, pętl, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
 • dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec,
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt,
 • organizowanie walk zwierząt,
 • obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia),
 • wystawianie zwierzęcia domowego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

psy i kotyZabrania się również

 • wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
 • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych,
 • wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli - nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których celem statutowym jest jest ochrona zwierząt,
 • puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela/opiekuna - nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście,
 • rozmnażania psów i kotów w celach handlowych - nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie wymaga zezwolenia wydanego przez tut. Burmistrza. Zezwolenia takiego nie wydaje się, a wydane cofa, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w opisie procedury dotyczącej uzyskania takiego zezwolenia.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl