Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) przygotowywane są niżej wymienione inwestycje:
1. przebudowa ul. Broncla,
2. przebudowa ul. Gwarków,
3. przebudowa ul. Podchorążych,
4. przebudowa jezdni w ul. Zejera – odc. od ul. Księżogórskiej do drogi na basen,


5. przebudowa ul. Skotnickiej,
6. przebudowa nawierzchni w ul. Stolarskiej,
7. przebudowa chodnika przy ul. Bezpiecznej,
8. przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – od ul. Miłej do ul. Wspólnej,
9. przebudowa ul. Czwartaków,
10. przebudowa ul. Artylerzystów,
11. przebudowa ul. Św. Wojciecha (od Pl. Latochów do skrzyżowania z ul. Knosały),
12. przebudowa ul. Lompy,
13. budowa przedłużenia ul. Ksieżogórskiej do ul M. Dąbrowskiej,
14. przebudowa ul. Poprzecznej,
15. przebudowa schodów i chodnika przy ul. Przyjaźni,
16. budowa chodnika przy ul. Sikorskiego,
17. przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza (od ul. Kużaja do przejazdu kolejowego),
18. przebudowa ul. Fizylierów,
19. przebudowa ul. Szczęśliwej,
20. przebudowa ul. Gierymskiego,
21. przebudowa ul. Lawendowej,
22. budowa parkingu przy ul. Knosały dla pracowników SP nr 1, rodziców oraz mieszkańców domków jednorodzinnych,
23. remont ul. Magnoliowej,
24. remont nawierzchni ul. Objazdowej wraz z chodnikiem,
25. remont nawierzchni ul. Kowalskiej wraz z chodnikami,


W ramach realizacji ww. inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych tych ulic, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony będzie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7 – 7f ustawy.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych – kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom – art. 39 ust. 6b ustawy.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.