Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miasta Radzionków w środę, 13 grudnia 2017 roku o godzinie 15:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie sesji.


        Przewodniczący Rady

        /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

        

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.