YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD LXIX SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 KWIETNIA 2024 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Karol Pietryga i Pani Urszula Pluskota.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr LXVIII/2024 z LXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 marca 2024 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
 7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2023 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok:
 • wystąpienia radnych;
 • wystąpienia mieszkańców.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2023 rok:
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2023;
 • Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2023 rok;
 • Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2023 rok;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
 • Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2023 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2024-2033.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2024.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie poprzez przeniesienie jej siedziby do budynku przy Placu Jana Pawła II 8 w Radzionkowie i likwidację dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. dra. Józefa Knosały 16.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie oraz zamiaru dokonania zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współrealizacji przez Gminę Radzionków projektu partnerskiego pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
  (Europejski Fundusz Społeczny+), dla Działania: FESL.07.05-Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „CIDER-CLUBS” – Kluby Międzypokoleniowej Transformacji w ramach projektu Fundusze Europejskie dla  Śląskiego  2021-2027  (Fundusz  na  rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na
  transformację, dla Działania: FESL.10.24 -Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji.
 19. Podsumowanie kadencji przez Burmistrza Miasta Radzionków.
 20. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków na zakończenie kadencji 2018-2024.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                               mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl