YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 29 grudnia o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXVIII/2016 z XXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 listopada 2016 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2017.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Radzionków do konkursu prowadzonego przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (numer konkursu: POIS.2.5/3/2016).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/487/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2011-2020".

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016r. w sprawie powierzenia Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2017 roku.

24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

25. Sprawy bieżące.

26. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl