wakacje

Projekty

„Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały” ” jest realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy są mieszkańcami Radzionkowa.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników/-czek (60K, 40M) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojcę i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe.

 Planowane działania skupią się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnych inicjatyw społecznych. W zakresie pracy indywidualnej działania skoncentrowane będą na odkryciu potencjału, wytyczenia alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad poprawą wizerunku i pewności siebie oraz samooceny, bazując na zasobach i możliwościach indywidualnych uczestników projektu.

Wartość projektu: 2 031 987,16  zł
Dofinansowanie UE: 1 727 189,08 zł

 

„Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie” jest realizowany w okresie 01.01.2021 r. –31.12.2022 r. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.

Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań.


Wartość projektu: 1 500 000,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 275 000,00 zł

 


 

„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzionków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni pozwalających na realizację zajęć dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Planowanym efektem projektu jest wzrost standardu kształcenia i pakietu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie ukierunkowanego na rozwój zainteresowań, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz łagodzenie ich trudności w nauce. W związku z tym, że uczestnikami projektu są uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzionkowie projektuje się, że poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych nastąpi rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu to: 921 938,01 zł.
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowani z EFS): 783 647,30 zł.

W ramach projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Gmina Radzionków zakupiła 32 sztuki laptopów, które zostały przekazane do 4 placówek oświatowych na terenie Gminy, tj. do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz do Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji zapewni lepszą komunikację uczniów z pedagogami. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 69 999,62 zł
Realizator projektu: Operator - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Grantobiorca - Gmina Radzionków.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

Projekt realizowany przez Gminę Radzionków przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach Osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2021 roku.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie:

  • Budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie
  • Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

 

W obu budynkach zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi.

Wartość projektu:  2 228 165,50  zł.
Wkład Funduszy Europejskich (85%): 1 868 767,32 zł. 

 

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie

"Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

"Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie"

„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków"

Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła

Projekt pn. "OBYWATEL.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim"

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków

Przebudowa ul. Sobieskiego

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii

Przebudowa Centrum Kultury "Karolinka"

Budowa Ogrodu Botanicznego

Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym

Czysta Rzeka Szarlejka - etap II

SilesiaNet

Promocja terenów inwestycyjnych - etap III

Budowa ulicy Księżogórskiej

Rekultywacja doliny rzeki Szarlejki - etap I

Przebudowa ulicy Orzechowskiej

Promocja terenów inwestycyjnych - etap II

Na weekend do Radzionkowa

Active Travel Network

Promocja terenów inwestycyjnych - etap I

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

Budowa ścieżek rekreacyjnych

Ciepłolubne murawy napiaskowe

E-Urząd

Ulica Unii Europejskiej

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl